§ 4.3

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel og er beslutningsdygtig uden hensyntagen til de fremmødtes antal. Simpelt stemmeflertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring. Forslag, der ikke er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, kan ikke vedtages. Dette gælder dog ikke forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 5.1

Bestyrelsen er selvkonstituerende og virker fra generalforsamlingsdatoen. Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og 2 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Udtræder et eller flere medlemmer af bestyrelsen inden udløbet af deres valgperiode, indtræder supleanten (-erne). Bestyrelsen holder møde efter behov. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klub­ben, og nedsætter udvalg efter behov. Bestyrelsen eller klubbens medlemmer kan ikke gældsætte klubben og klubben hæfter kun for forpligtelser med de af klubben ejede midler. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

 

§ 5.2 Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen eller 20% af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling:
  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af indkomne forslag.
  3. Eventuelt.
§ 6.

Klubben kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalfor­samling med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i så tilfælde inden 4 uger fra den ordinære generalforsamling og varsles iht. § 5, stk. 2. Bestyrelsen sørger for indkaldelse. Afhændelse af klubbens midler bestemmes af den sidste generalforsamling .Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling Hillerslev d. 11. september 1974

Ændret på generalforsamling Espe d. 11. september 1978

Ændret på generalforsamling Espe d. 31. januar 1981

Ændret på generalforsamling Ringe, d. 20. januar 1987

Ændret på generalforsamling Ringe, d. 20. januar 1998

Ændret på generalforsamling Ringe, d. 24. januar 2006